Stadsutvecklingsstrategi – 2035

Synpunkter på ’Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike’ – Dialogversionen

Stadsutvecklingsstrategin är väl skriven och innehåller många intressanta förslag. Från Socialdemokraternas sida instämmer vi i helheten och ansatserna som dokumentet beskriver, men det finns några områden som vi skulle vilja lyfta fram och som vi anser förtjänar mer analys och diskussion.

Kollektivtrafik, busstråk och gatunät

Kollektivtrafik och busstråk

I förslaget är ringled och kollektivstrafikstråk placerade endast i de nya stadsdelarna. Boende i de äldre delarna av Knivsta synes även fortsättningsvis att sakna kollektivtrafik i rimlig omfattning. Vi är medvetna om att stadsutvecklingsstrategin endast ska omfatta de två nya stadsdelarna, men eftersom kommande kollektivtrafik ska fungera för alla invånare, och i såväl nya som gamla stadsdelar, så bör detta avspeglas i planen och visa på ett förslag som täcker hela Knivsta.  Detsamma gäller kollektivtrafik mellan resecentrum och områden utanför tätorterna.

Placeringen i västra Knivsta av de primära busstråken hamnar så nära järnvägen och ett framtida resecentrum att till exempel de som kommer att bo i framför allt de västra, men även de nordliga delarna av det nya området inte kommer att ha någon direkt nytta av den föreslagna lösningen för busstrafiken. Detta behöver ses över och arbetas om. Det är rimligt att boende i de nya områdena får liknande mobiltetsnorm.

I Alsike täcker förslaget hela stadsdelen, både äldre och kommande delar vilket är bra.

I Knivsta bör ett kommande resecentrum placeras på den östra sidan, dvs i centrum av Knivsta, med närhet till en ny cykelväg längs järnvägen till Alsike.

Gatunät

Kommande gatunät i de nya stadsdelarna måste vara så utformat att fler gator än huvudgatan kan trafikeras med mindre fordon. Med tanke på den osäkerhet som gäller för utvecklingen av den privata fordonstrafiken så är det är viktigt att förslaget utformas så flexibelt som möjligt för framtiden.

Stadsgator

Utformningen och omfattningen av stadsgatorna bör tas upp till diskussion och värdering. Det är inte självklart att de nuvarande tankarna på att omvandla Gredelbyleden, Brunnbyvägen och Trunstavägen till stadsgator är det bästa sättet att skapa en bra, säker och sammansatt trafikmiljö. Redan dagens lösningar längs till exempel Gredelbyleden och inte minst Brunnbyvägen har många fördelar, samtidigt som parkeringsplatser längs en större gata eller led inte alltid torde vara det bästa ur trafiksäkerhetssynpunkt och framkomlighetsperspektiv.

Vårdcentrum VC

Ett vårdcentrum ska vara lättillgängligt, helst så nära centrum som möjligt, Det måste gå att angöra VC med kollektivtrafik och ambulanser, och det måste finnas tillräcklig med parkeringsplatser, då alla besökare inte kommer att kunna tas sig till VC kommunalt. Den föreslagna placeringen uppfyller inte alla dessa kriterier; visserligen nära den nya bussgatan, men från järnvägsstationen är det en god bit att gå, och dessutom i en kuperad terräng. Det är också tveksamt om tomten är tillräckligt stor för att rymma alla funktioner som behövs.

En bättre placering än förslagets, anser vi vore mitt emot Engvallen. Det är lättillgängligt, plan mark, nära järnvägen och kollektivtrafikstråket.

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Granngemenskap är en hörnsten för att känna tillit och förtroende. Det måste finnas platser i direkt anslutning till bostäderna där boende kan träffas och umgås. Innergårdarna måste vara tillräckligt stora och husen inte vara högre än att det går att ha god kontakt med människor på gården eller på gatan utanför.

Tryggheten att kunna byta bostad inom ett område när livssituationen ändras är viktig. För att uppnå det och motverka segregation krävs att det byggs varierat med olika bostadstyper, upplåtelseformer och bostadsstorlekar. I strategin lyfts olika typer av bebyggelse fram, från radhus till femvåningshus och enstaka högre hus. Vi anser att också småhus och kedjehus ska kunna rymmas i de nya områdena.

Framtidens Knivsta skall välkomna alla, även de som har socioekonomiskt svårare förutsättningar. Det är viktigt att kommunen och de som bidrar till Knivstas utveckling medvetet och aktivt, skapar förutsättningar så att även personer med lägre inkomst får möjlighet att bo och verka i vår kommun.

Grönstruktur och rekreation

Stadspark

Plats för en stadspark saknas i det nuvarande förslaget. En stadspark bör ha en central placering, men ska också kännas trygg och inbjudande. Funktioner som en stadspark kan eller bör ha är planteringar, scen, lekpark, och promenadstråk med sittplatser. Den ska erbjuda lugn och ro, men också ge möjlighet till aktivitet. Placeringen bör vara sådan att den inte endast blir en passage.

En placering längs ån på östra sidan kan ge möjlighet till en vattenspegel. Ett annat alternativ är att nyttja Ängby Park som en bas och placera Stadsparken väster och öster om Ängby Park.

Odling

I strategin anges området längs järnvägen som ett område som skulle kunna rymma både en järnvägspark, rekreation, ekosystemtjänster och odling. Detta skulle enligt förslaget kunna kombineras med pumphus för avloppsvatten och andra tekniska installationer.

Då ytan är bitvis smal, sluttar ned mot ån, och ligger i riskzonen för översvämningar, verkar området mindre lämpligt för odling. I ÖP 2017 finns ett ställningstagande att mark ska upplåtas för bostadsnära odling, såsom stadsodling och odlingsområden i anslutning till nya bostadsområden. Viss stadsodling kan möjligen ske längs järnvägen, men området uppfyller inte kravet på odlingsområde i närheten av bostadsområden.

Vi skulle vilja se planering av områden med odlingslotter eller kolonilotter både i västra Knivsta och i Alsike.

Idrottsplatser

Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner med en stor andel unga invånare. I takt med att fler flyttar till Knivsta ökar också behovet av fritidsanläggningar såsom anläggningar för friidrott, fotboll, bad och andra uteaktiviteter. Att planera för att ersätta de fotbollsplaner som försvinner vid exploatering i västra Knivsta är bra, men inte tillräckligt. När antalet barn och ungdomar växer, växer också behovet av flera idrottsplatser. Majoriteten av dessa bör planeras på gång- och cykelavstånd till de nya bostadsområdena.

Fyra spår

Det viktiga är att värna trafiken till Stockholm och Uppsala, och att en ny station byggs i Alsike. Mindre viktigt är var de två nya spåren placeras.

Idag passerar många tåg med hög hastighet genom Knivsta utan att stanna. Om denna trafik flyttas från spåren som passerar genom Knivsta och Alsike skulle det inte påverka den lokala tågtrafiken negativt. Bostäder nära spåren, befintliga och planerade, skulle gynnas av lägre bullernivåer.

Klimatanpassning

Klimatförändringarna sker i allt snabbare takt. Nederbördsmönstren ändras med stora regionala och lokala variationer. Sedan arbetet med Stadsutvecklingsstrategin påbörjades har det blivit allt tydligare att mycket större hänsyn måste tas till klimatförändringarna när ny bebyggelse planeras.

Delar av Knivsta och Alsike ligger väldigt lågt och kan vara i riskzonen för översvämningar vid kraftig nederbörd. Det, liksom påverkan av långvariga värmeböljor och torka, måste studeras och stadsutvecklingsstrategin anpassas till att hantera de nya förutsättningarna.

Knivsta och Alsike under utbyggnadstiden

Utbyggnad planeras att ske under lång tid. I Knivsta kommer den enda genomfarten, Gredelbyleden att vara tungt belastad. Vidare planerar Trafikverket under samma tid att bygga om/bygga bort korsningen mellan Knivstavägen/järnvägen. Även i Alsike finns risk för stora störningar då den nya stationen ska byggas och samtidigt stora områden ska bebyggas.

Det är av yttersta vikt att en god planering görs för att störningarna ska bli så små som möjligt. Vardagen måste fungera för medborgare och företagare i Knivsta och Alsike på ett bra sätt under hela tiden det pågår utbyggnad och förändringar.

Kollektivtrafik måste finnas på plats från början i de nya områdena. Likaså är det viktigt att byggtrafiken stör eller störs så lite som möjlig under byggtiden. I det läget kan byggnation av gator och infrastruktur inte byggas samtidigt som bostäderna färdigställs.

Vid behov bör omledningar av gator göras av mer permanent karaktär, detta för att såväl privat- som nyttotrafik ska störas så lite som möjligt. Så länge som Gredelbyleden är den enda genomfarten genom Knivsta skall alltid Gredelbybron vara öppen för trafik i båda riktningarna.

Ett förslag är att inrätta lokala omlastningscentra för byggmaterial, för att optimera transporterna och begränsa omfattningen av tung trafik genom Knivsta och Alsike.

Sammanfattningsvis

Sammantaget så instämmer Socialdemokraterna i helheten och ansatserna som lyfts fram i förslaget, men samtidigt vill vi se fördjupade analyser och förslag inom ett antal områden så att helheten blir bättre för nuvarande och kommande invånare i Knivsta.

De mest centrala punkterna att jobba vidare med;

 • Utformningen av kollektivtrafiken i sin helhet
 • Gatunätets flexibilitet för olika fordonsslag
 • Stadsgatornas omfattning och utformning
 • Vårdcentrums placering
 • Socialt hållbart byggande med plats för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar
 • Ett varierat byggande för att kunna skapa möjlighet till bostadsbyte och motverka segregation
 • Plats för en levande och nära stadspark i västra Knivsta
 • Prioritering av gröna områden, t.ex. genom mer och större områden för odlingslotter och kolonilotter
 • Flexibelt förhållningssätt till de nya spårens placering.
 • Klimatanpassad infrastruktur – de förstärkta klimateffekterna måste studeras och stadsutvecklingen anpassas till att hantera de nya förutsättningarna
 • En utbyggnad som gör att vardagen fungerar för medborgare och företagare i Knivsta och Alsike på ett bra sätt. Det förutsätter en mycket god planering och praktiska lösningar från kommunen och alla aktörer som deltar i utvecklingen
 • Kollektivtrafik måste finnas på plats från början i de nya områdena
 • En fortsatt stark och engagerade dialog med kommuninvånarna, de nuvarande och kommande – det är de som skall leva och bo i Knivsta som skall vara med och utforma hur det skall vara

Knivsta 2021-09-14

facebook Twitter Email