Hållbar utveckling

Knivsta växer, men utbyggnaden måste ske på ett förnuftigt sätt. Natur och grönområden ska så långt som möjligt bevaras och skyddas. Utveckling av nya verksamhetsområden ska drivas av kommunens behov och inte enbart av exploatörernas vinstintresse. Hela kommunen ska växa, både landsbygd och tätort.

Vi ska planera med tanke på kommande klimatförändringar, tänka på energieffektivitet och ta miljöhänsyn. Vi vill att kommunen ställer högre krav på social hållbarhet.

  • Fler cykelvägar och utbyggd kollektivtrafik i hela kommunen
  • Bevara natur och grönområden
  • Bygg mångsidigt med olika bostadstyper
  • Anpassa utbyggnadsplanerna till Knivstas förutsättningar så att utbyggnaden blir ekonomiskt och socialt hållbar
  • Att tillräckligt antal p-platser byggs på gångavstånd till nya bostadsområden
  • Arbeta för tillförlitlig tågtrafik och täta tågförbindelser

facebook Twitter Email