Landsbygden – en tredjedel av vår kommun

I Knivsta kommun bor mer än var fjärde invånare på landsbygden. Landsbygden måste kunna leva och utvecklas parallellt med tätorterna.
  • Utveckla landsbygden med bostäder och service 

Invånarantalet på landsbygden växer succesivt för varje år och efterfrågan på bostäder på landsbygden har ökat ytterligare när allt fler kan arbeta hemifrån. Socialdemokraterna i Knivsta vill att byggnation på landsbygden ska ske på ett sätt som harmonierar med befintlig bebyggelse och som tar hänsyn till natur- och kulturvärden på platsen. Bebyggelsen bör ske organiskt frånsett i bycentrum där behov av mer planerad bebyggelse kan föreligga för att trygga utbyggnad av service, skola och omsorg

  • Minska skillnader i förskolan mellan landsbygd och tätort

Det ska inte vara skillnad på förskolan på landsbygden och förskolan i Knivsta eller Alsike. Landsbygden har problem med att få vikarier, och även lärartätheten är lägre.  Det vill vi ändra på. När barnkullarna blir större behöver också lokalerna ses över.

  • Gång- cykel- och ridvägar på landsbygden 

Knivsta är en liten kommun med relativt korta avstånd, men för många finns det inget alternativ till bil eller buss eftersom vägarna är dåligt anpassade för oskyddade trafikanter. Självklart ska det gå att arbetspendla med cykel, gå till busshållplatsen och ta sig till skolan på ett enkelt sätt även på landsbygden.

Vi kommer att arbeta för att cykel- och gångnätet byggs ut.  För att anpassa cykel och gångvägar till den fysiska miljön och ta så lite jordbruks- och skogsmark i anspråk som möjligt, är vi positiva till yteffektiva lösningar såsom cykel- och gångstigar. Ett utbyggt nät av cykel-, gång-, och ridvägar skapar även bättre förutsättningar för rekreation, turism och ökad näringsverksamhet på landsbygden.

  • Utbyggd kollektivtrafik i hela kommunen 

Kollektivtrafiken är nödvändig för många boende och arbetande på landsbygden, men turerna är få och busslinjerna begränsade vilket försvårar en effektiv pendling. Här behöver vi driva på regionen att tänka nytt och bygga ut kollektivtrafiken på landsbygden genom effektivisering och innovation.

  • Öka andelen närproducerad och närodlad mat i skola och omsorg 

Knivsta kommun har levande landsbygd med många matproducenter. I stället för att transportera runt mat ska vi servera mer mat som kommer från den egna kommunen. På så sätt bibehåller vi en levande landsbygd, stöttar lokalt näringsliv och minskar transporterna på en och samma gång. Vi vill därför öka andelen närproducerad och närodlad mat i skola och omsorg.

facebook Twitter Email