Bevara naturen vid Säbysjön i stället för att bygga verksamhetsområde!

Det är viktigt att omfattningen av nya verksamhetsområden motsvarar kommunens behov. I dagsläget pågår utredningar av fyra områden; Brunnby, Ar, Nor och Forsby. Den totala arealen överstiger 600 ha och är långt mycket större än vad som anses vara kommunens framtida behov, som idag uppskattas till ca 230 ha fram till 2050.

Utveckling av det lokala näringslivet kräver en tydlig tillväxtstrategi. Den ska utarbetas i dialog med företag och andra berörda parter. Verksamheter med olika funktion behövs i den växande kommunen; tex service, industri/tillverkning, logistik och kontor. Nya etableringar skapar både nya jobb och möjligheter för underleverantörer och för nya företag.

Men det som planeras måste motsvara kommunens framtida behov och nya verksamhetsområden får inte placeras i känsliga natur-och kulturmiljöer eller på jordbruksmark.

Vi vill

  • underlätta för nyetablering av verksamheter genom att säkra mark med färdiga detaljplaner;
    • men enbart planera för en areal som motsvarar kommunens behov
    • och undanta alla känsliga och mycket känsliga områden från exploatering
  • verka för att bilda naturreservat vid Säbysjön, i  Nor-området
  • planera för småhusbebyggelse i Nor i stället för område med logistik/handel och andra verksamheter
  • verka för innovativa lösningar genom att möjliggöra för testbäddar och pilotprojekt

Här kan du läsa kommunens förstudie för de fyra verksamhetsområdena https://knivsta.se/knivsta-vaxer/knivsta-vaxer/detaljplaner-och-program/pagaende-program/forstudie-forsby-212-brunnby-51-och-nor-s1

facebook Twitter Email