Vår syn på fyrspårsavtalet

Sedan Knivsta kommun bildades har den tillhört en av de kommuner i landet som ökar antalet invånare allra snabbast. För de som bor i Knivsta och jobbar på en annan ort är det nödvändigt med fler spår, upprustade spår, fler avfarter till E4:an och en tågstation i Alsike. Punktligheten i tågtrafiken måste öka och kollektivtrafiken i hela kommunen måste byggas ut. Mot den bakgrunden anser vi från Socialdemokraternas sida att avtalet är viktigt och ska respekteras. Samtidigt motsvarar 15 000 bostäder en ökning på hela 225%, och utbyggnadstakten och den begränsade geografiska ytan ställer mycket stora krav på kommunen både ekonomiskt och socialt.

Vill Socialdemokraterna omförhandla avtalet?

  • Vi positiva till att omförhandla, men för att det ska kunna ske måste det finnas en grund för omförhandling som staten accepterar.
  • Knivsta kommun försökte att få en omförhandling till stånd redan 2020. Vi Socialdemokrater röstade då i kommunfullmäktige ja till en omförhandling och en minskning till 7500 bostäder. En önskan om omförhandling skickades in. Staten avslog Knivsta kommuns begäran och sade nej till omförhandling, med argumentet att ingenting som inte var känt då avtalet skrevs på hade inträffat och att det inte fanns orsak till omförhandling.

Hur vill Socialdemokraterna jobba för att minska utbyggnadstakten?

  • I fyrspårsavtalet anges att en partssammansatt grupp årligen ska göra en uppföljning av avtalet. Det är denna grupp som ska hantera förändringar i förhållande till avtalet och som också kan initiera omförhandling av avtalet.
  • Vi vill arbeta inom avtalets ram och via de årliga uppföljningarna för att ändra och anpassa kommunens åtagande i avtalet med staten så att utbyggnaden blir ekonomiskt och socialt hållbar.
  • För att få en socialt hållbar utbyggnad behövs en större blandning av bostadstyper och storlekar. Vi behöver planera för både små och stora lägenheter, villor och radhus och det kräver en lägre täthet, det skulle kunna uppnås genom att minska antalet bostäder eller öka den geografiska ytan som avtalet omfattar.
  • Kommunens ekonomi måste klara utbyggnadstakten. Nya gator, vägar, cykelbanor och broar kräver stora investeringar. Gator och torg som ligger i direkt anslutning till nya bostäder betalas av exploatörerna, men för mycket annat krävs att kommunen investerar. Bättre ekonomi skulle kunna uppnås genom att förlänga utbyggnadstiden eller öka statens insats.

facebook Twitter Email