S säger nej till Laggautbyggnad i väntan på ny översiktsplan

Vi socialdemokrater i Knivsta kommun, kommer vid Kommunstyrelsens möte i september att säga nej till ett planbesked för Lagga kyrkskog. En exploatör har begärt att kommunen ska börjar planera för 130 bostäder i området och detta har engagerat många.
Frågan är komplicerad ur flera aspekter. Därför har vi Socialdemokrater sett att det är extra viktigt att få ett utarbetat underlag för ett ställningstagande och inte säga nej utan att ha hunnit lyssna och ta reda på fakta. Nu har Knivsta kommunförvaltning föreslagit ett nej till planbesked.
För att en bygd ska leva krävs en skola. Det tror vi är väsentligt och därför var vi motståndare till nedläggningen av Vassunda skola en gång i tiden. Lagga skola behöver fler barn för att kunna fortleva. Vi behöver med andra ord utveckla bygden. På så sätt var dessa planer välkomna.
Underlaget från experterna på kommunförvaltningen tagit fram, visar att det i nuläget inte finns en kostnadseffektiv lösning för vatten och avlopp i ett nytt bostadsområden av den dimensionen som exploatören vill. Dessutom bryter planerna mot nuvarande översiktsplan som beslutats av kommunfullmäktige.
Kostnader för vatten och avloppsledningar betalas inte av skattebetalarna utan med den avgift som vi alla betalar för vatten och avlopp och de avgifter som de nya förslagna husen i Lagga skulle betala räcker inte för detta. För att byggplanerna i Lagga ska kunna bli verklighet krävs ytterligare funderingar för att undvika att alla i kommunen får betala genom höjda VA-avgifter.
Vi socialdemokrater vill fortsätta att utveckla Knivsta och Alsike tätort och landsbygd. I framtiden, när vi blir fler i Knivsta tätort, kanske det blir möjligt att klara kostnaderna för nya avloppsledningar och anläggningar på landsbygden. Denna fråga måste först hanteras i den nya översiktsplanen för kommunen, som nu är under utarbetande.
Vi kan därför inte säga ja till en plan i Lagga kyrkskog innan kommunfullmäktige antagit en ny översiktsplan och en ny VA-plan. Exploatören kan självklart återkomma med en ny ansökan när dessa är beslutade och som vi tar ställning till då.

Claes Litsner (S) oppositionskommunalråd
Peter Evansson (S) ledamot Kommunstyrelsen
Anders Grönvall (S) andre vice ordförande Samhällsutvecklingsnämnden

facebook Twitter Email