Berättelse från Socialdemokraterna i Socialnämnden om Lyckoträffen

Som förtroendevald politiker krävs det att Du ibland måste fatta beslut som går enskilda eller grupper emot. Avvägningar där någon grupp av invånare kan få det sämre till förmån för annan grupp. Idag fattade vi i ett sådant beslut i Socialnämnden. Lyckträffen, som till stor del, drivs av engagerade och duktiga volontärer, kommer att flytta till nya lokaler vid nyår.
Lyckträffen är en verksamhet för daglediga i kommunen och är för närvarande inrymd i ett äldreboende. Verksamheten är välfungerande och aktiviteterna är uppskattade. I anslutningen till lokalerna finns kommunens verksamhet för hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. Samlokaliseringen har varit framgångsrik och resulterat i ett samarbete mellan olika professioner och enheter som gynnar kommunens brukare. Denna verksamhet har växt i takt med att befolkningen i kommunen har ökat och nuvarande lokaler är för små. Detta har skapat arbetsmiljöproblem som innebär att kommunen kommer att bryta mot arbetsmiljölagen om inte en förändring sker.
Förvaltningens förslag är att hyra en stor lokal vid Sågentorget till Lyckträffen. Förutom Lyckträffens verksamhet med volontärer skall även minst två av kommunens anställda vara där. Det måste vara minst två anställda av säkerhets- och arbetsmiljöskäl. Detta innebär att Lyckträffens verksamhet får något mindre yta än idag.
Under sommaren har en dialog förts med volontärerna avseende deras verksamhet och behov. Det har varit ett i flera stycken positivt samtal och kommunen kan ställa andra lokaler, som Tilasalen och även nuvarande Lyckträffen med intilliggande trädgård när det finns aktiviteter med sådant behov.
I dagens beslut fick vi göra en avvägning mellan
1. En fungerande volontärverksamhet och dess önskemål.
2. Ett viktigt samarbete mellan olika enheter i kommunen som ger bättre vård för våra brukare.
3. Arbetsmiljölagens krav.
Sammantaget anser Socialnämnend att vi varken kan eller ska bryta mot arbetsmiljölagstiftningen och inte minst kvaliteten på vården till sjuka är viktig. Flytten av Lyckträffen innebär avbräck i verksamheten men också möjlighet att utveckla densamma i de nya lokalerna vid Sågentorget. Därför är beslutet att flytta Lyckträffen riktigt.
Jag är glad att beslutet togs av en i stort sätt enig Socialnämnd och att det inte blev partipolitik av det. Vi kunde tillsammans finna ett bra beslut trots många motstridiga intressen.
Utan att ha ett eget alternativ till att lösa problemen reserverade sig Liberalerna mot beslutet. Detta hade inneburit att kommunen, för att inte bryta mot arbetsmiljölagen, varit tvingad att försämra samarbetet mellan professionerna och därmed försämra vården.

Britt-Louise Gunnar
Anders Berquist

facebook Twitter Email